Historia
Historia WUKO

Historia WUKO

Obecna Wytwórnia Urządzeń Komunalnych WUKO S.A. w Łodzi powstała w latach powojennych, rozpoczynając produkcję sprzętu i wyrobów niezbędnych dla rozwijającej się gospodarki. W 1955r. scalając dwa niewielkie rzemieślnicze zakłady, produkujące już na potrzeby miasta, powołano specjalistyczną wytwórnię pod nazwą Komunalne Przedsiębiorstwo Taboru i Sprzętu Sanitarnego.
Ze względu na wciąż rosnące zapotrzebowanie, w krótkim czasie wybudowano nowy zakład na przedmieściach Łodzi (łącznie na powierzchni ok. 7 ha), który otrzymał nazwę: Wytwórnia Urządzeń Komunalnych WUKO.
W celu zwiększenia możliwości produkcyjnych, w 1958r. przyłączono do WUKO, jako podległy oddział, zakład produkcyjny we Wschowie.
W późniejszym okresie, w latach 70, w ramach tzw. grupowania przedsiębiorstw, do WUKO włączono, również jako zakłady podległe, jednostki dawnego przemysłu terenowego w Kaliszu, Lublinie, Stąporkowie i Zduńskiej Woli wraz z kilkoma filiami tych firm (w późniejszym okresie zakłady te z powrotem zostały wyłączone ze struktury WUKO).
Rzeczywiste potrzeby krajowe na tego typu wyroby zaspakajała przede wszystkim WUKO Łódź oraz częściowo, znacznie później powstałe zakłady we Wrocławiu, Wschowie, Brzegu, a w latach 90-tych również w Brzesku i innych miastach .
W swej historii zakład WUKO projektował i produkował szeroką gamę sprzętu:
- pojazdy asenizacyjne do wywozu nieczystości płynnych,
- polewarko-zmywarki,
- sprzęt zimowy: piaskarko-solarki na podwoziach samochodowych i przyczepach, odśnieżarki, pługi odśnieżne,
- sprzęt do pielęgnacji zieleni, szczególnie w miastach (kosiarki trawników, glebogryzarki ogrodnicze, ciągnikowe przesadzarki drzew),
- samochody specjalizowane, np. autokarawany, pojazdy do przewozu butli gazowych, bielizny i garderoby, pogotowia techniczne, samochody do celów geodezyjnych i inne,
- mikrociągniki komunalne z osprzętem do letniego i zimowego utrzymania czystości, odśnieżania, pielęgnacji i oraz utrzymania zieleni,
- sprzęt do budowy, konserwacji i obsługi trakcji napowietrznej tramwajów i trolejbusów,
pojazdy do wywozu nieczystości stałych (śmieciarki), jak również samochody kontenerowe samozaładowcze (i kontenery do nich),
- samochody do mycia i dezynfekcji pojemników na śmieci,
- samochody do utrzymania czystości i drożności wpustów i kanałów miejskich,
- samochody do czyszczenia zwrotnic i szyn tramwajowych,
- pojazdy do zamiatania ulic, placów i chodników,
Wytwórnia Urządzeń Komunalnych WUKO przez cały okres transformacji ustrojowej, aż do roku 1999 pozostawała przedsiębiorstwem państwowym, starając się jednak o sprywatyzowanie zakładu.
W okresie tym intensywnie i szybko przygotowywano nowe prototypy sprzętu komunalnego starając się nadążyć za postępującym rozwojem techniki. Prywatyzacja Wytwórni nastąpiła poprzez utworzenie pracowniczej spółki akcyjnej WUKO S.A., która od 1.04.1999 r. przejęła w leasing dawne WUKO przedsiębiorstwo państwowe.
W listopadzie 2012 roku nastąpiło dokapitalizowanie spółki. Inwestorem strategicznym jest firma SP Capital reprezentująca prywatny kapitał polski, w tym grupę osób fizycznych związanych z firmą doradztwa finansowego dla przedsiębiorstw Saski Partners.

 
Technologie i patenty
 
W ostatnich latach zostały dokonane w Urzędzie Patentowym następujące zgłoszenia:...
Serwis
WUKO S.A. oferuje: - usługi serwisowe, - usługi remontowe, - usługi w zakresie obróbki skrawaniem, obróbki plastycznej, spawania, - wypalanie na przecinarce plazmowej w stali węglowej do 80mm i stali nierdzewnej do 50mm,   - modernizacje sprzętu w zakresie wymiany zespołów i...